zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

e-shop / výtah z obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný vztah mezi příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, provozující na svých internetových stránkách www.ddfilipov.cz internetový obchod, na straně dodavatele (dále jen „prodávající“) a návštěvníkem tohoto internetového obchodu na straně kupujícího (dále jen „kupující“).


Základní pojmy:

Prodávajícím se rozumí příspěvková organizace města Jiříkov Domov důchodců Filipov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ 47274581, podnikající na základě Živnostenského listu vydaného Živnostenským odborem Magistrátu města … pod číslem jednacím …, telefon 412 338 397, e-mail: info@ddfilipov.cz.

Kupujícím se rozumí návštěvník internetového obchodu provozovaného na www.ddfilipov.cz.

Zbožím se rozumí movité věci nabízené v internetovém obchodě na www.ddfilipov.cz.

Objednávka je takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, jeho množství, cenu, osobu kupujícího, místo dodání a způsob platby.


Objednávka

Objednat zboží je možné prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo emailem. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany provozovatele. Na základě potvrzené objednávky mezi provozovatelem a kupujícím, se dodavatel zavazuje doručit zboží v objednaném množství a kvalitě kupujícímu.

Kupující je povinen zaplatit objednané zboží způsobem stanoveným v objednávce.

Objednávka se považuje za vyřízenou v okamžiku předání zboží kupujícímu prodávajícím nebo třetí osobou, například dopravcem.

Není-li domluveno jinak, platí vždy aktuální cena uvedená v internetovém obchodu.

Po obdržení objednávky zašle provozovatel kupujícímu e-mailem potvrzení objednávky nejpozději do dvou dnů od doručení objednávky. V případě, že rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky v potvrzení objednávky vystavené provozovatelem souhlasí s textem objednávky kupujícího, potvrzuje prodávající předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku kupujícího jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah – kupní smlouva mezi dodavatelem a kupujícím.

V případě, že některé zboží, uvedené v objednávce nelze ve stanoveném termínu dodat, navrhne prodávající několik variant řešení a vyžádá si stanovisko kupujícího.

V případě větších objednávek má prodávající právo udělit slevu z internetové ceny.

Obsah a rozsah dodávek zboží, další ujednání, doba trvání, termín dodání, úhrady se stanovují dle aktuálních informací v internetovém obchodě.

Změny smlouvy sjednává kupující s prodávajícím e-mailem.

Ke komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím slouží především telefon a e-mail.


Storno objednávky

Objednávku může kupující zrušit do okamžiku vyřízení objednávky a to telefonicky na čísle ### ### ###, v případě nedosažitelnosti tohoto čísla e-mailem zaslaným na adresu pokladni@ddfilipov.cz . Kupující vždy musí uvést číslo zrušené objednávky. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy po vyřízení objednávky, řeší se situace dle bodu „Odstoupení od smlouvy“.

Prodávající může zrušit objednávku nebo její část pouze v případě, že zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající kupujícího kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se prodávající s kupujícím domluví na dalším postupu. V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno. Prodávající je rovněž oprávněn upravit a stornovat objednávku bez udání důvodů, až do jejího vyřízení.


Cena

Cena uvedená v internetovém obchodě www.ddfilipov.cz je aktuální a platná. V případě dohody prodávajícího a kupujícího může být změněna. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího.

Cena zboží již přijaté objednávky již nelze změnit a nemá na ni vliv změna ceny v internetovém obchodě. Bude-li cena v e-shopu snížena v období mezi přijetím objednávky a jejím vyřízením, má kupující nárok na snížení ceny a to na základě e-mailové žádosti zaslané na adresu pokladni@ddfilipov.cz.


Platební podmínky

Zboží je placeno předem bankovním převodem, eventuelně v hotovosti při jeho převzetí. Kupující obdrží daňový doklad splňující náležitosti dané zákonem.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky, popř. i ceny zboží bez předchozího písemného oznámení. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při zadávání zboží a jeho cen do internetového obchodu www.e-bonanza.cz.

Pro předmět kupní smlouvy platí ceny uvedené v platném internetovém obchodu nebo ceny v okamžiku přijetí objednávky. Celková cena dodávky vyplývá z každé individuální smlouvy.

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Úprava platebních podmínek je možná pouze po oboustranné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.


Dodací podmínky

Po uzavření smlouvy je prodávající povinen dodat objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím, respektive umožnit předání zboží ve výdejovém místě. Informativní dostupnost zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu www.ddfilipov.cz. Přesný nebo předpokládaný termín dodání bude kupujícímu sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Zboží bude expedováno po ověření platnosti objednávky a to v pracovních dnech do 24 hodin v případě zboží skladem, v ostatních případech maximálně do 14 pracovních dnů. Předpokládaný termín expedice bude uveden v potvrzené objednávce.

Termín dodání je splněn při předání zboží kupujícímu pracovníkem distribuční firmy eventuelně osobním odběrem zboží na výdejovém místě.

Kupující je povinen zboží převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem nebo fakturou, popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktů již při převzetí toto zboží reklamovat přímo u dopravce a sepsat s ním protokol o shledané závadě. Zásilka bude vrácena dopravcem prodávajícímu. Tuto skutečnost je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a dohodnout s ním další postup. Na pozdější reklamaci závad nebude možné brát ohled. Kupující nedodržením tohoto postupu podpisem na přepravním dokladu souhlasí, že jím převzatá zásilka byla zvnějšku nepoškozena, a nemůže uplatnit případnou reklamaci týkající se tohoto vnějšího poškození. Kupující poskytne neprodleně prodávajícímu nutnou součinnost při řešení náhrady škody.

V případě, že kupující nepřevezme zboží z důvodů, které jsou způsobeny jeho stranou, hradí kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

V případě zjištění rozdílu dodaného zboží od zboží fakturovaného, je kupující povinen do 15 pracovních dnů tuto skutečnost reklamovat u dodavatele. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Odpovědnost za ztrátu zboží či jeho poškození přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.


Odstoupení od smlouvy

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy po nezaplacení ceny zboží nebo v případě závažného porušení těchto obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od smlouvy zašle prodávající e-mailem nebo písemně na adresu kupujícího. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti v okamžiku jeho doručení kupujícímu popřípadě následujícím dnem po datu uvedeném v odstoupení.

V souladu s § 53 (7) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku má kupující, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem kupujícího v postavení spotřebitele (nikoliv podnikatele). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:


  • doručit zboží osobně nebo prostřednictvím přepravců a na vlastní náklady na adresu dodavatele
  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů, apod.)
  • prodávající doporučuje, aby text odstoupení od smlouvy obsahoval datum uzavření smlouvy (číslo faktury). Zásilka by dále měla obsahovat i číslo účtu, kam by měly být zaslány vrácené peníze.
  • k zásilce připojit originál dokladu o koupi (faktura), nebo jinak prokázat zakoupení věci prostřednictvím dodavatele, záruční list (pokud u výrobku existuje).

Při splnění všech podmínek budou peníze vráceny na účet kupujícího do 15-ti pracovních dnů.

V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek má prodávající právo tuto reklamaci považovat jako neoprávněnou a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu. Dodavatel je oprávněn účtovat kupujícímu dodatečné náklady, které mu tímto jednáním vznikly.

Zánikem nebo zrušením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.


Dodání

Zboží bude kupujícímu dodáno během lhůty uvedené ve smlouvě.

V případě nedodržení dodací lhůty z důvodů jiných než způsobených prodávajícím, prodlužuje se úměrně tato lhůta.


Záruka

Prodejce odpovídá za vady pouze v zákonném rozsahu.


Doručování

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, že písemnosti budou považovány za doručené dnem doručení adresátovi, eventuelně vrácením správně adresované písemnosti poštou jako nedoručitelnou nebo adresátem odmítnutou.

Běžná korespondence je prováděna e-mailem. E-mail se považuje za doručený, je-li ze stejné e-mailové adresy potvrzeno jeho přijetí.

Veškeré bezhotovostní platby jsou prováděny na bankovní účet uvedený ve smlouvě.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o zákaznících podléhají zákonu číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou zneužity ani poskytnuty v jakékoli podobě třetí straně.


Copyright © 2010   |   DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice