zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Informace a doporučení

  • Klienti platí úhradu za poskytované služby v dohodnuté výši a způsobem uvedeným ve smlouvě o poskytování sociální služby.
  • Klienti spoluvytváří celkové přátelské a pozitivní ovzduší Domova. Dodržují pravidla slušného chování ve vztahu k ostatním obyvatelům i personálu.
  • Klienti se podílejí na racionálním hospodaření s energiemi a vodou. Udržují pořádek v budově i okolí.
  • Klienti respektují z bezpečnostních důvodů zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm mimo vyhrazené prostory kuřárny.
  • Klienti užívají řádně prostory jim vyhrazené k ubytování a společnému užívání. Klienti bez souhlasu poskytovatele neprovádějí žádné změny či úpravy v těchto prostorách. Škodu na majetku způsobenou v opilosti klient uhradí.
  • Klienti mohou používat vlastní spotřebiče pouze se souhlasem poskytovatele.
  • Klienti si hradí telekomunikační poplatky za ty přístroje, které jsou v jejich osobním užívání způsobem, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.
  • Klienti umožní zaměstnancům Domova provedení úklidu v potřebném rozsahu na pokoji, event. též úklid skříně a nočního stolku. Úklid skříní a nočních stolků se provádí vždy za přítomnosti klienta.
  • Doporučujeme klientům respektovat rady lékaře a zdravotního personálu.
  • Klienti se řídí pokyny personálu ve výjimečných situacích, při kterých hrozí ohrožení života a zdraví.


Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice