zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Pečovatelská služba

V případě zájmu o naší službu nás kontaktujte a naši pracovníci Vás navštíví.

Neptejte se nás co umíme, ale řekněte nám co potřebujete.

kontakt:

Jana Podzimková, DiS.
vedoucí úseku terénních služeb

mobil: 604 298 497
podzimkova@ddfilipov.cz

Popis realizace terénní pečovatelské služby DDF
Místo poskytování služby:

Pečovatelskou terénní službu budeme poskytovat v celém Šluknovském výběžku. A to zejména ve městech Jiříkov, Rumburku, Šluknově, Krásné Lípě, Varnsdorfu, Dolním Podluží, Dolní Poustevně, Doubici, Horním Podluží, Chřibské, Jiřetíně pod Jedlovou, Lipové, Lobendavě, Mikulášovicích, Rybništi, Starých Křečanech, Velkém Šenově a Vilémově. Vlastní služba bude poskytována v domácím prostředí uživatele, dle individuálních potřeb a požadavků jednotlivých klientů.
Pracovníkům, zajišťujícím pečovatelskou službu slouží jako zázemí objekt Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov (dále jen DSvD) v Londýnské ulici, č. p. 564/2. Další prostory jsou k dispozici v budově na adrese Luční 283, Rumburk, kde jsou byty zvláštního určení.

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou:

Pečovatelská služba bude poskytována v rozsahu základních činností, které jsou uvedeny v zák. č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Hlavním kritériem pro poskytování pečovatelské služby je snížená soběstačnost klienta z důvodu věku nebo zdravotního postižení a tato skutečnost vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

a) Zajištění stravy
– dovoz obědů z naší kuchyně, která je součástí DSvD bude zajištěn 4 pracovníky v sociálních službách. Denní kapacita pro rozvoz je 100 obědů.
– nákupy potravin budou osobám zajišťovány dle individuálních požadavků jednotlivých klientů.

b) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – tyto úkony sestávají zejména v podpoře a pomoci při podávání jídla a pití, pomoci při oblékání a svlékání při přesunu na lůžko nebo vozík. Služba bude zajišťována v domácnosti osob, kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách dle individuálních požadavků jednotlivých klientů.

c) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při základních úkonech osobní hygieny (pomoc při koupeli, při péči o vlasy a nehty, výměnu inko. pomůcky, pomoc při použití WC nebo toaletní židle atd.). Služba bude zajišťována v domácnosti osob, kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách dle individuálních požadavků jednotlivých osob.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - služba bude zajišťována v domácnosti osob, kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách dle individuálních požadavků jednotlivých osob. Jedná se především o běžný úklid a údržbu domácnosti – utření prachu, zalití květin atd., topení v kamnech vč. donášky topiva, praní a žehlení ložního i osobního prádla, nákupy potravin, ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Zajištění doprovodů, pochůzek a dohledu.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociální pracovnice pečovatelské služby, (popř. kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách) pomohou při zajišťování a vyřizování osobních záležitostí na úřadech, a popř. doprovodí klienta na úřad.

- pracovníci v sociální službě na přání klientů zajistí kontakt se společenským prostředím, informují o připravovaných akcích v blízkém okolí, zprostředkují kontakt s místním Klubem seniorů a s dalšími organizacemi.

- pracovnice sociálních služeb zajistí doprovod osob k lékaři.

Forma poskytované služby: terénní

Personální zajištění: 1 vedoucí pečovatelské služby, 1 sociální pracovnice, 1 koordinátorka pečovatelské služby, 4 pracovníci v sociálních službách

Období poskytované služby: celoročně (v průběhu celého roku, včetně svátků)

Čas poskytované služby: pondělí – neděle od 11 – 13.00 hodin bude poskytován rozvoz obědů

Další základní činnosti poskytované kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách budou poskytovány individuálně od pondělí – neděle od 07.00 – 19.00 hodin.

Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura uživatelů: bez omezení

Cílem naší služby je, aby uživatelé sociálních služeb mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, a mít možnost v tomto prostředí setrvat i v případě závažnějších zdravotních potíží s využitím individuálního přístupu a podpory od poskytovatelů soc. služeb, které jim jsou zajišťovány dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Jednání se zájemcem:

• Na základě požadavku, který uživatel směřuje buď osobně, telefonicky, písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím svého rodinného příslušníka na sociální pracovnici pečovatelské služby, která provede sociální šetření s případným budoucím klientem, projedná jeho představy, očekávání a cíle, které by služba měla naplňovat. Po provedení úvodních jednání, která mohou mít i několik etap a řídí se vnitřními pravidly poskytovatele, je klientovi nabídnuta k podpisu smlouva o poskytování pečovatelské služby, která je v souladu se zněním platných právních norem. Na základě uzavřené smlouvy se zahájí vlastní poskytování sociální služby.

• Pro kvalitní poskytování pečovatelské služby je důležité sestavení individuálního plánu, který je sestaven na základě potřeb klienta. Při vstupním rozhovoru, který je veden se samotným klientem, ale i s jeho rodinou se posuzují potřeby klienta, jaké služby budou poskytovány a v jakém rozsahu. Podle zjištěných požadavků je sestaven individuální plán.

Možné důvody ukončení:

• Důvody k ukončení Smlouvy ze strany poskytovatele je nesplnění podmínek písemné Smlouvy ze strany klienta, zrušení služby.

• Důvody pro ukončení Smlouvy ze strany klienta je úmrtí, umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb, nedostatečný rozsah poskytovaných služeb.

• Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování služby pouze, pokud: neposkytuje sociální službu, kterou osoba požaduje. Je naplněna kapacita poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá. Nesplňuje kritéria cílové skupiny.

Při uzavírání Smlouvy je klient informován o možnosti podat stížnost na kvalitu poskytované služby a na způsob poskytování služby. Způsoby podání, vyřizování a evidování jsou zpracovány v písemné podobě.


Informace o naší službě mohou klienti získat:

Na adrese:
Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov
Filipov 65
407 53 Jiříkov
Telefon: 412 338 397
info@ddfilipov.cz

vedoucí úseku pečovatelské služby, sociální pracovnice:
Jana Podzimková, DiS.
tel.: 413 035 321, mobil : 604 298 497
podzimkova@ddfilipov.cz


Copyright © 2010   |   DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice