zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Služba osobní asistence

V případě zájmu o naši službu nás kontaktujte a naši pracovníci Vás navštíví.

kontakt:

Jana Podzimková, DiS.
vedoucí úseku terénních služeb

mobil: 604 298 497
podzimkova@ddfilipov.cz

Popis realizace osobní asistence

Poslání osobní asistence

Posláním Osobní asistence je odborně a individuálně pomáhat osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (viz. § 39 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách) a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta, tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Osobní asistent podporuje a provází klienta v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Popis osobní asistence

Hlavním cílem je zachování a podpora klientovi soběstačnosti a samostatnosti v jeho vlastním prostředí. Vychází se z individuálních potřeb a přání klienta.

Dílčí cíle:

 • Poskytování péče kvalifikovaným personálem
 • Rozvíjení komunikace mezi klientem, rodinou a blízkými
 • Podpora lidské důstojnosti
 • Informování veřejnosti o působení a rozsahu činnosti osobní asistence
 • Fungování podle vnitřních pravidel osobní asistence

Místo poskytování služby

Osobní asistence bude jako terénní službu poskytována v regionu celého Šluknovska. A to zejména v obcích a městech Jiříkov, Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa, Varnsdorf, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rybniště, Staré Křečany, Velký Šenov a Vilémov. Vlastní služba bude poskytována v domácím prostředí klienta, dle individuálních potřeb a požadavků jednotlivých klientů.

Pracovníkům, zajišťujícím osobní asistenci slouží jako mateřské zázemí objekt Domova „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov (dále jen DSvD), nestátní zdravotnické zařízení, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, pracoviště Londýnská 564/2. Dalším zázemím pracovníků osobní asistence jsou prostory v objektu Nádražní 293, Dolní Poustevna. Toto zázemí je určené pro poskytování služeb v obcích Vilémov, Lobendava, Lipová, Velký Šenov, Mikulášovice, Brtníky a Dolní Poustevna.

Základní činnosti poskytované osobní asistence:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Osobní asistence bude poskytována v rozsahu základních činností, které jsou uvedeny v zák. č. 108/2006Sb. o sociálních službách. Hlavním kritériem pro poskytování osobní asistence je snížená soběstačnost klienta z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a tato skutečnost vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Součástí základních činností je i základní sociální poradenství, které je zdarma.

Forma poskytované služby:

terénní

Personální zajištění:

Pracovní tým tvoří sociální pracovník - vedoucí služby a asistenti. Každý zaměstnanec má podrobně rozpracovanou pracovní náplň, v níž jsou vyznačeny jeho kompetence.

Období poskytované služby:

celoročně (v průběhu celého roku, včetně svátků)

Provozní doba

Žádosti o asistenční službu jsou přijímány kdykoliv během provozní doby kanceláře. Služba Osobní asistence je poskytována klientům nepřetržitě, ale vždy záleží na konkrétní domluvě mezi asistentem a klientem.

Základní činnosti poskytované kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách budou realizovány individuálně dle nasmlouvaných úkonů bez časového omezení (viz § 39 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.)

Provozní doba kontaktního místa:

Po-Pá   6:30–15:00 hod.  (přestávka na oběd: 12:15–12:45 hod.)

V těchto provozních hodinách si může zájemce domluvit asistenční službu, případně podat podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.

Cílová skupina:

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Senioři

Věková struktura uživatelů:

 • Mladší děti7 - 10 let
 • Starší děti11 - 15 let
 • Dorost16 - 18 let
 • Mladí dospělí19 - 26 let
 • Dospělí27 - 64 let
 • Mladší senioři65 - 80 let
 • Starší seniořinad 80 let

Cílem naší služby je, aby klienti terénních sociálních služeb mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí a mít možnost v tomto prostředí setrvat i v případě závažnějších zdravotních potíží s využitím individuálního přístupu a podpory ze strany poskytovatelů soc. služeb, které jsou jim zajišťovány dle ZSS.

Jednání se zájemcem:

 • Na základě podnětu a žádosti klienta, podané klientem osobně, telefonicky, písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím svého rodinného příslušníka sociálnímu pracovníkovi, který provede sociální šetření se žadatelem o službu, projedná jeho představy, očekávání a cíle, které by služba měla naplňovat. Po provedení úvodních jednání, která mohou mít i několik etap a řídí se vnitřními pravidly poskytovatele, je klientovi nabídnuta k podpisu smlouva o poskytování osobní asistence (dále jen Smlouva), která je v souladu se zněním platných právních norem. Na základě uzavřené Smlouvy se zahájí vlastní poskytování sociální služby.
 • Pro kvalitní poskytování osobní asistence je důležité sestavení individuálního plánu, který je sestaven na základě potřeb klienta. Při vstupním rozhovoru, který je veden se samotným klientem, ale i s jeho rodinou se posuzují potřeby klienta, jaké služby budou poskytovány a v jakém rozsahu. Podle zjištěných požadavků je sestaven individuální plán.

Možné důvody ukončení:

 • ze strany poskytovatele:
  • nesplnění podmínek Smlouvy ze strany klienta
  • zaniknutí poskytované služby
 • ze strany klienta:
  • kdykoliv, i bez udání důvodů, ale s tím, že nahlásí pracovníkovi zajištujícímu aktivity, že nechce službu využívat
 • uplynutím stanovené doby - v případě, kdy skončí trvání stanovené ve Smlouvě

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování služby pouze za těchto podmínek:

 • neposkytuje sociální službu, kterou osoba požaduje
 • je naplněna kapacita poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování služby pouze za těchto podmínek:

 • neposkytuje sociální službu, kterou osoba požaduje
 • je naplněna kapacita poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy

Při uzavírání Smlouvy je klient informován o možnosti podat stížnost na kvalitu poskytované služby a na způsob poskytování služby. Způsoby podání, vyřizování a evidování jsou zpracovány v písemné podobě.

Informace o naší službě mohou klienti získat:

 • na adrese kontaktního místa:

  Domov „Srdce v dlaních“, sociální služby Jiříkov
  Asistenční služba Šluknovska, pracoviště Londýnská
  Londýnská 564/2
  407 53  Jiříkov

  Telefon: 413 335 320
  terenni-sluzby@ddfilipov.cz

 • kontaktováním našich pracovníků:

  Jana Podzimková, DiS.

  vedoucí služby osobní asistence, sociální pracovnice
  mobil: 604 298 497
  e-mail: podzimkova@ddfilipov.cz


Copyright © 2010   |   DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice